Помилка
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • Помилка завантаження даних каналу.

Правила оформлення статей

Шановний автору, ознайомтесь, будь ласка, з порядком подачі
і правилами оформлення статті у науковий журнал.


 • Ви відправляєте статтю разом з копією про оплату публікації та заповнюєте відомості про автора.
 • Заповнити відомості про автора можна в розділі - Реєстрація автора
 • Оплачуєте публікацію за реквізитами
 • Додатково ви можете завантажити електронну версію журналу (у форматі PDF) в розділі - Номери журналу

 


Правила оформлення статей

Формат аркушу

A4, орієнтація - книжкова

Поля

верхнє і нижнє 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см

Основний шрифт

Times New Roman


Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту
Інший спосіб оформлення літератури не допускається.

Обсяг

від 7 до 20 сторінок включно

 

 • У статті повинні міститися такі елементи:

- актуальність статті;
- постановка проблеми;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу;
- висновки, зроблені за результатами дослідження.

 • Редакцією приймаються матеріали, збережені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
 • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Соколов П.О.)
 • Відповідальність за вміст матеріалу несе автор.
 • Статті повинні бути перевірені перед відправленням редакції.
 • При грубих порушеннях правил оформлення стаття не приймається.

 


Приклад оформлення статі

Соколов П.О. 
к.ю.н., доцент кафедри конституційного права
Львівського національного університету імені Івана Франка

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


У статті досліджено сутність та форми взаємодії громадянського суспільства та місцевого самоврядування, встановлена наявність нерозривного зв'язку між цими інституціями та їхня взаємна залежність розвитку, обґрунтовано, що їхня природа, функціональне призначення, внутрішні процеси свідчать про тісну взаємодію і взаємопроникнення.

Ключові слова: місцеве самоврядування, взаємодія, громадянське суспільство, місце, роль, форми.

В статье исследована сущность и формы взаимодействия гражданского общества и местного самоуправления, установлено наличие неразрывной связи между этими институтами и их взаимная зависимость развития, обосновано, что их природа, функциональное назначение, внутренние процессы свидетельствуют о тесном взаимодействии и взаимопроникновении.

Ключевые слова: местное самоуправление, взаимодействие, гражданское общество, место, роль, формы.

In the article has been analyzed the nature and forms of interaction between civil society and local governments, established the intrinsic relationship between these institutions and their mutual dependence of the development, it is based, that their nature, functionality and internal processes testify close interaction and interpenetration.

Keywords: local government, interaction, civil society, location, role, forms.


Формування громадянського суспільства в Україні значною мірою залежить від становлення й розвитку загальносвітових демократичних інститутів і форм участі громадян в управлінні суспільними справами. Процес становлення громадянського суспільства після здобуття незалежності України є складним та суперечливим. Сучасне суспільство можна охарактеризувати як перехідне до громадянського. Окремі його риси вже існують, а деякі лише перебувають у стадії формування. [1, c. 471].

Література:

1. Загальна теорія держави і права : [підручник] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; [за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина]. – Х. : Право, 2009. – С. 471–472.

 
ПРАВНИЧІ НОВИНИ
ПУБЛІКАЦІЇ ПФП